Celem niniejszej instrukcji jest wyjaśnienie zakresu danych niezbędnych przy wprowadzeniu do pól Kalkulatora celem wykonania prawidłowych obliczeń oraz uzyskania wyników.

Kalkulator został zbudowany w taki sposób, by maksymalnie uprościć proces wprowadzania danych. Większość danych generowana jest automatycznie na podstawie zapisanych wskaźników, użytkownik może dokonać ich indywidualnej modyfikacji w trakcie wypełniania formularza.

 

Moduł Efektywność energetyczna (EE)

     Rozdział 1. Dane ogólne budynku

Należy tutaj wprowadzić podstawowe informacje dotyczące położenia, struktury oraz wymiarów budynku, dla którego chce się przeprowadzić symulację. Wartości te są szczególnie istotne do wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło dla budynku. Na tej podstawie kalkulator wyznaczy powierzchnię ścian, dachu, podłogi, a także powierzchnię użytkową o regulowanej temperaturze oraz kubaturę powietrza wentylowanego. 

W strukturę kalkulatora zostały wprowadzone dwie odrębne wersje – wersja podstawowa oraz wersja zaawansowana. Wersja podstawowa wymaga od użytkownika wprowadzenia prostych, podstawowych danych dotyczących budynku, natomiast wersja zaawansowana żąda uzupełnienia bardziej szczegółowych informacji od użytkownika. Pola lub tabele odnoszące się do wersji rozszerzonej zostały oznaczone symbolem zielonej czapki oraz umieszczone na wyróżnionym tle:

Ikonka sygnalizująca wersję zaawansowaną

W dowolnym momencie wprowadzania ankiety możliwe jest przełączanie się pomiędzy obiema wersjami.

Przycisk wersji zaawansowanej

Przycisk wersji podstawowej

Dodatkowo do kalkulatora został dodany system walidacji, który podczas wprowadzenia błędnej wartości do struktury danego pola będzie nas o tym informował na bieżąco.

Informacja o błędzie

Na wstępie należy określić ulicę, przy której znajduje się budynek, spośród dostępnych opcji wyboru:

Pole ulicy

 

Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju budynku oraz typu zabudowy. Każdy z typów zabudowy został krótko scharakteryzowany w celu uniknięcia pomyłki.

Pola określające rodzaj budynku i typ zabudowy

Następnie należy wypełnić pola związane z liczbą mieszkań w budynku, powierzchnią użytkową budynku oraz liczbą pięter w danym budynku.

Pola związane z liczbą mieszkań w budynku, powierzchnią użytkową budynku oraz liczbą pięter budynku

Do uzyskania pełnych informacji dotyczących geometrii budynku niezbędne jest wprowadzenie wymiarów ścian zewnętrznych budynku o określonych orientacjach. Należy pamiętać, że długości te mierzone są przy powierzchni gruntu i są to wymiary zewnętrzne budynku.

Pola określające wymiary ścian

Ostatnie pole w kategorii danych ogólnych budynku odnosi się do elementów objętych nadzorem konserwatora zabytków. W sytuacji gdy nadzór tego typu obejmuje jakąś przegrodę budowlaną budynku, należy ją zaznaczyć:

Pola dotyczące nadzoru konserwatora

Po przełączeniu na wersję rozszerzoną kalkulatora pojawią się dodatkowe pola związane z określeniem powierzchni użytkowej każdego z lokali znajdujących się w budynku, które należy uzupełnić.

Tabelka powierzchni użytkowej lokali

Ponad to pojawią się dodatkowe pola dotyczące wymiarów budynku, sumarycznej powierzchni łazienek w budynku, rodzaju oświetlenia, rodzaju wentylacji oraz pytanie dotyczące systemu sterowania energią.

Dodatkowe pytania z wersji zaawansowanej

Punkt 2. System ogrzewania

Punkt 3. System ogrzewania cwu

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie informacji dotyczących systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku.

Sposób ogrzewania i przygotowania ciepłej wody ma wpływ na to z jaką efektywnością budynek jest w stanie wykorzystywać paliwo, co przekłada się na koszty. Przykładowo, jeżeli sprawność całkowita wynosi 80%, oznacza to, że 80% energii wykorzystanej ogrzewa budynek, natomiast 20% ucieka bezpowrotnie i tworzy straty. Wraz ze wzrostem sprawności maleją koszty zużycia energii.

W tym punkcie należy wyszczególnić, z dostępnych wariantów rodzaj ogrzewania, rodzaj źródła ciepła, rodzaj instalacji centralnego ogrzewania oraz orientacyjne zużycie paliwa na potrzeby ogrzewania.

Pola dotyczące rodzaju ogrzewania w budynku

W przypadku instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej należy postępować analogicznie jak w przypadku systemu ogrzewania.

Pola określające rodzaj ogrzewania dla cwu w budynku

Częstą sytuacją spotykaną w budownictwie wielorodzinnym jest występowanie indywidualnych źródeł ciepła w każdym lokalu mieszkalnym w budynku. W celu wyodrębnienia różnorodności systemów ogrzewania w lokalach należy zastosować Wersję rozszerzoną. Daje ona możliwość opisu każdego systemu ogrzewania dla każdego z mieszkań.

Tabela z wersji zaawansowanej - roczne zużycie energii

Taka sama sytuacja występuje w przypadku systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej – dla każdego z lokali mieszkalnych możliwe jest wyszczególnienie rodzaju źródła ciepła wraz ze zużyciem danego medium.

Na podstawie wyżej wymienionych danych kalkulator wylicza całkowitą sprawność systemu ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych lokali oraz dla całego budynku.

Punkt 4. Stan faktyczny przegród budynku

W kolejnym kroku należy określić stan faktyczny przegród budowlanych. W wersji podstawowej, w zależności od wybranego rodzaju i typu zabudowy budynku, została przyporządkowana określona struktura przegród budowlanych wraz z ich przenikalnością cieplną. Stanowi to podstawę do wyliczeń strat ciepła przez przenikanie. Ponadto należy wypełnić informacje dotyczące termomodernizacji mających miejsce w przeszłości oraz z działaniami mającymi ograniczyć ucieczkę ciepła przez strukturę budynku. Dodatkowo należy określić czy w budynku znajduje się jakieś odnawialne źródło energii oraz należy określić jego moc.

Pytania w punkcie 4.

Dla użytkowników posiadających więcej informacji dotyczących konstrukcji przegród budowlanych budynku została dodana wersja rozszerzona, dzięki której możliwe jest określenie rzeczywistego materiału konstrukcyjnego, jego grubość oraz współczynnik przewodzenia ciepła lambda.

Tabela określająca stan faktyczny przegród

Wersja zaawansowana umożliwia również uwzględnienie występujących w strukturze budynku liniowych mostków cieplnych.

Pole z liniowymi mostkami cieplnymi

 

Następnie należy określić stan faktyczny stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynku. Koniecznym jest określenie ilości otworów okiennych oraz drzwiowych, ilości płyt balkonowych oraz podanie ewentualnej daty modernizacji. Dzięki wersji zaawansowanej możliwe jest podanie konkretnej powierzchni tych przegród wraz z konkretnym rokiem ich montażu. Na podstawie tych danych wyznaczone zostaną straty ciepła przez te przegrody oraz zyski ciepła wynikające z nasłonecznienia.

Pola dotyczące okien i drzwi budynku

 

Punkt 6. Stan projektowany - planowane modernizacje

Na tym etapie niezbędnym jest określenie przyszłych działań modernizacyjnych obejmujące przegrody budynku, oświetlenia oraz OZE. Należy określić jakie elementy budynku podlegać będą termomodernizacji lub jakie działania planuje się podjąć w celu zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię. Wersja podstawowa wyznacza grubości dociepleń w taki sposób, aby zostały spełnione wymagania jakie stawiają przed budynkami warunki techniczne, którym powinny odpowiadać budynki, jak również ich usytuowanie.

Pola z punktu 6.

Wersja zaawansowana pozwala na określenie materiału dociepleniowego, jego grubości oraz procent powierzchni ścian jaki obejmować będzie modernizacja.

Pola z punktu 6 w wersji zaawansowanej